Stanovy Sdružení učňovských zařízení ČR, z.s.

I. Název, forma a sídlo spolku, charakter spolku

 1. Spolek Sdružení učňovských zařízení ČR, z.s. (dále jen SUZ), IČ 48704334, je právnickou osobou založenou 7. 4. 1993 jako zájmové sdružení právnických osob a transformovanou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo Ohradní 126/57, Michle, 140 00 Praha.
 2. SUZ je nezávislým, dobrovolným a samosprávným sdružením právnických osob jako organizací zabývajících se převážně přípravou mládeže na povolání, zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, vedeném MŠMT ČR, bez ohledu na druh zřizovatele.

II. Předmět a účel, formy činnosti

 1. SUZ
 • formuluje a chrání společné profesní zájmy členů a prosazuje je samostatně nebo v součinnosti s orgány státní správy i samosprávy, odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů
 •  koordinuje činnost členů a přispívá k jejich spolupráci
 •  podporuje prosazování specifických zájmů členů
 • aktivně se podílí samostatně i prostřednictvím členství SUZ ve sdruženích zaměstnavatelů a školských asociací na tvorbě právních předpisů i rozvojových koncepcí, zejména ovlivňujících přípravu pro povolání ve všech oblastech
 •  vypracovává stanoviska a doporučení pro orgány státní správy a samosprávy na všech stupních i pro tripartitní jednání
 • pečuje o úroveň a rozvoj profesní zdatnosti, odbornosti a informovanosti a profesionálního jednání svých členů
 • zastupuje své členy vůči:
  • orgánům státní správy
  • odborným orgánům a institucím
  • zájmovým sdružením zaměstnavatelů
  • profesním společenstvím
  • ostatním sdružením škol a školských zařízení
  • zahraničním partnerům v obdobných organizacích
 • spolupracuje na tvorbě vzdělávacích programů a realizaci projektů

III. Členství

 1. Členy se mohou stát právnické osoby, které mají sídlo nebo působnost na území ČR. Přípustné je i kolektivní členství právnických osob shodného charakteru za podmínek stanovených těmito stanovami a předsednictvem.
 2. Členství novým členům vzniká přijetím předsednictva na základě podané členské přihlášky.
 3. Členství zaniká vystoupením nebo nezaplacením členského příspěvku po dobu 1 kalendářního roku po předchozím marném upozornění předsednictvem. Členovi, který závažným způsobem poškozuje dobré jméno nebo zájmy SUZ, může předsednictvo ukončit členství v SUZ. Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání ročního členského příspěvku.
 4. Proti rozhodnutí předsednictva o vzniku a ukončení členství se lze odvolat ke sněmu do 30 dnů po doručení oznámení o nepřijetí či ukončení členství.
 5. Právem členů je:
  • podílet se na veškeré činnosti SUZ
  • účastnit se svými zástupci zasedání sněmu a jednání dalších orgánů SUZ, pokudjsou jejich členy, dále pak pokud orgány SUZ jednají o jejich právech nebo činnosti
  • být informováni o činnosti SUZ
  • být voleni, navrhovat a volit orgány SUZ
  • předkládat návrhy a podněty k činnosti SUZ a jeho orgánů
 6. Povinností členů je:
  • dodržovat stanovy a prosazovat rozhodnutí přijatá sněmem
  • při naplňování programu činnosti SUZ respektovat zásady profesní etiky
  • v případě, že jsou zvoleni či jmenováni do funkcí v orgánech SUZ, tyto řádně vykonávat
  • platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené předsednictvem SUZ
  • sdělovat předsedovi neprodleně změny v evidenčních údajích obsažených v členské přihlášce

IV. Orgány SUZ

 1. Orgány SUZ jsou:
  • sněm
  • předsednictvo
  • kontrolní komise
  • předseda a dva místopředsedové

V. Sněm

 1. Sněm je nejvyšším orgánem SUZ. Je tvořen zástupci všech členů (členských organizací) SUZ ČR
 2. Sněm svolává předseda nejméně jednou za rok písemnou pozvánkou zaslanou společně s podkladovými materiály pro jednání alespoň třicet dnů před konáním sněmu. Předseda je povinen svolat do třiceti dnů sněm, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů SUZ nebo předseda kontrolní komise. Nesvolá-li předseda sněm ve stanovené lhůtě, svolá jej neprodleně místopředseda
 3. Sněm je usnášeníschopný při účasti zástupců většiny všech členů.
 4. Zástupce každého člena, včetně kolektivního, má při hlasování jeden hlas. Usnesení sněmu je přijato většinou hlasů zástupců členů přítomných v době usnášení.
 5. Sněm zejména:
  • schvaluje stanovy a jejich změny
  • volí a odvolává tajným hlasováním na čtyřleté funkční období členy předsednictva a členy kontrolní komise
  • schvaluje program činnosti
  • rozhoduje o podaných odvoláních členů
  • schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření
  • schvaluje výši ročního členského příspěvku navrženou předsednictvem
  • rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření za každé účetní období
 6. Program jednání Sněmu připravuje předsednictvo a schvaluje ho sněm. Jednání sněmu řídí předseda předsednictva nebo jím pověřený člen.

VI. Předsednictvo

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem SUZ. Za svou činnost odpovídá sněmu. Rozhoduje o všech věcech, které si sněm nevyhradil. Do jeho pravomoci patří zejména:
  • připravovat zasedání sněmu, rozpracovat přijaté závěry sněmu a realizovat je v příslušných termínech včetně personálního zabezpečení
  • projednávat způsob realizace programu činnosti
  • přijímat nové členy, ukončovat členství a informovat o tom sněm při jeho nejbližším zasedání
  • vést a zveřejňovat seznam členů (na webových stránkách SUZ) a do 30 dnů od přijetí či ukončení členství v něm provádět zápisy a výmazy
  • volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedy
  • schvalovat rozpočet a projednávat zprávu o hospodaření za kalendářní rok
  • navrhovat výši a stanovit splatnost členských příspěvků SUZ
 2. Předsednictvo je tvořeno předsedou, dvěma místopředsedy a 5-9 členy. V období mezi sněmy může být na návrh kteréhokoli člena SUZ kooptována tajnou volbou předsednictva až jedna třetina členů předsednictva.
 3. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však 3x ročně. Předseda je povinen svolat předsednictvo neprodleně, požádá-li o to nejméně 1/3 jeho členů. Nesvolá-li předseda předsednictvo ve stanovené lhůtě, svolá ho neprodleně místopředseda. Pro svolání předsednictva je přípustné použití technických prostředků. Oznámení o zasedání předsednictva s programem jednání zasílá předseda všem členům SUZ nejméně 3 týdny předem.
 4. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina jeho členů. Usnesení a závěry předsednictva jsou přijaty v případě, hlasuje-li pro jejich přijetí většina přítomných členů. Každý člen předsednictva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Předsednictvo může v nutných případech rozhodovat i mimo zasedání per rollam v písemné formě a s využitím technických prostředků. Pravidla stanoví předsednictvo předem.
 6. Zasedání „rozšířeného předsednictva“ se může zúčastnit kterýkoli člen SUZ. Při jednání mu bude uděleno slovo, kdykoli o to požádá. Při hlasování má hlas poradní.

VII. Předseda a místopředsedové

 1. Předseda:
  • je statutárním orgánem SUZ
  • svolává a řídí činnost předsednictva SUZ a je za něj odpovědný sněmu
  • jedná a podepisuje jménem SUZ
 2. Předseda a místopředsedové jsou voleni předsednictvem z jeho středu na dobu čtyř let. Zvoleni mohou být opakovaně.
 3. Místopředseda, určený předsednictvem, přebírá funkci předsedy v případě odstoupení či úmrtí dosavadního předsedy.
 4. Místopředseda zastupuje v plném rozsahu předsedu:
  • nemůže-li předseda ze závažných důvodů dočasně vykonávat svou funkci
  • jestliže jej tím předseda pověří

VIII. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SUZ.
 2. Kontrolní komise je tříčlenná.
 3. Kontrolní komise je volena sněmem na dobu čtyř let.
 4. Kontrolní komise volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda jedná jménem a na základě usnesení kontrolní komise.
 5. Předseda svolává a řídí její jednání. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Předseda je povinen svolat kontrolní komisi do tří týdnů, požádá-li o to písemně kterýkoliv její člen. Nesvolá-li předseda kontrolní komisi ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně místopředseda.
 6. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se jednání předsednictva SUZ ČR s hlasem poradním.
 7. Za svou činnost je kontrolní komise odpovědná sněmu. Zprávu o své činnosti mu podává nejméně jednou za dva roky.

IX. Hospodaření SUZ

 1. Finančními zdroji SUZ jsou členské příspěvky, dotace, dary a další příjmy.
 2. Hospodaření SUZ se řídí obecně závaznými právními předpisy, usneseními sněmu a předsednictva.
 3. Za hospodaření SUZ podle schváleného rozpočtu odpovídá předseda. Za řádné vedení účetnictví odpovídá předsednictvem pověřený člen předsednictva.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Rozhodnutí o zániku SUZ přísluší pouze sněmu, na němž jsou přítomni zástupci většiny všech členů SUZ. Rozhodnutí musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 2. Součástí rozhodnutí o zániku SUZ musí být i majetkové vypořádání SUZ.
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením sněmem dne 5. 4. 2017.

Předseda:  Karel DVOŘÁK