Stanovy Sdružení učňovských zařízení ČR, z.s.

1. NÁZEV A SÍDLO

 1. Název spolku je: Sdružení učňovských zařízení ČR, z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlem spolku je Praha.

2. CHARAKTER SPOLKU

 1. Spolek je nezávislým, dobrovolným a samosprávným sdružením právnických osob zabývajících se převážně přípravou mládeže na povolání, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení, vedeném MŠMT ČR, bez ohledu na druh zřizovatele.
 2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

3. ZÁKLADNÍ ÚČEL SPOLKU

 1. Základním účelem spolku je naplňování společných zájmů členů na území ČR v souladu s právními předpisy České republiky.

4. CÍL SPOLKU

 1. Základním cílem spolku je:
 • ochrana zájmů a prosazování práv a oprávněných požadavků členů;
 • formulace společných zájmů členů a jejich prosazování v součinnosti s orgány státní správy i samosprávy, odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů;

5. FORMY ČINNOSTI SPOLKU

 1. Formy činnosti spolku jsou zejména:
 • koordinace činnosti členů a podpora jejich spolupráce;
 • podpora prosazování specifických zájmů členů;
 • aktivní účast, samostatně i prostřednictvím členství SUZ ve sdruženích zaměstnavatelů a školských asociací, na tvorbě právních předpisů i rozvojových koncepcí, zejména těch, které ovlivňují přípravu pro povolání ve všech oblastech;
 • tvorba stanovisek a doporučení pro orgány státní správy a samosprávy na všech stupních i pro tripartitní jednání;
 • péče o úroveň a rozvoj profesní zdatnosti, odbornosti a informovanosti a profesionálního jednání svých členů
 • zastupování členů spolku vůči:
  • orgánům státní správy
  • odborným orgánům a institucím
  • zájmovým sdružením zaměstnavatelů
  • profesním společenstvím
  • ostatním sdružením škol a školských zařízení
  • zahraničním partnerům v obdobných organizacích
 • spolupráce na tvorbě vzdělávacích programů a realizaci projektů.
 • zprostředkování výměny zkušeností mezi jednotlivými členy, poskytování metodické pomoci a organizace odborných seminářů,
 • navazování partnerských vztahů a spolupráce s veřejným a podnikatelským sektorem a školami v ČR i v zahraničí,
 • aktivní účast na legislativním procesu a na tvorbě rozvojových koncepcí,
 • vypracovávání stanovisek a doporučení pro orgány státní správy a samosprávy, předkládání návrhů a námětů MŠMT ČR ke zkvalitnění úrovně učňovského školství,
 • vytváření informačních sítí mezi svými členy, zabezpečování publicity a informovanosti veřejnosti.

6. ČLENSTVÍ

 1. Členem spolku může být jen právnická osoba, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, vedeném MŠMT ČR, která má sídlo nebo působnost na území ČR.
 2. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy Předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.
 3. Za člena spolku jedná jeho statutární zástupce nebo jím pověřená osoba.
 4. Člen spolku má právo zejména:
 • zúčastnit se Členské schůze;
 • vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky;
 • být volen do orgánů spolku,
 • nominovat a volit kandidáty do volených orgánů spolku;
 • být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku.
 1. Člen spolku je povinen zejména:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení Členské schůze a Předsednictva;
 • platit řádně a včas Členské příspěvky ve stanovené výši;
 • neprodleně sdělit Předsednictvu změny v evidenčních údajích obsažených ve Členské přihlášce;
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a zdržet se jakýchkoliv kroků, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
 • respektovat zásady profesní etiky při naplňování programu činnosti Spolku;
 1. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:
 • napomenutí člena, napomenutí provede písemně Předseda;
 • vyloučení ze spolku.
 1. Členství ve spolku zaniká:
 • vystoupením člena spolku, přičemž vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o vystoupení Předsednictvu,
 • vyloučením, člen se může do třiceti dnů od doručení rozhodnutí odvolat k Členské schůzi.
 • zánikem člena,
 • výmazem člena z Rejstříku škol a školských zařízení,
 • zánikem spolku.
 1. Dnem zániku členství ve spolku zaniká rovněž členství v orgánech spolku.
 1. Předsednictvo vede seznam členů, do kterého zapisuje
 • název člena,
 • kontaktní údaje člena,
 • osobu, která člena zastupuje,
 • datum vzniku a zániku členství.
 • datum vzniku a zániku funkce osoby v orgánech spolku.
 1. Seznam členů bude zpřístupněn prostřednictvím webových stránek spolku.

7. ORGÁNY SPOLKU

 1. Orgány spolku tvoří:
 • Členská schůze,
 • Předsednictvo,
 • Kontrolní komise.
 1. Funkční období všech volených orgánů spolku je pět let.

8. ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji zástupci všech členů spolku. Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně Předseda pozvánkou zaslanou nejméně 30 dní před jejím konáním. Členská schůze se sejde také tehdy, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen Předsednictva, nejméně jedna třetina členů spolku nebo Předseda Kontrolní komise, a to nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti Předsedovi spolku. Nesvolá-li Předseda Členskou schůzi ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně jeden z Místopředsedů.
 2. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání Členské schůze. Jednání řídí obvykle Předseda spolku. Zápis z jednání podepisuje Předseda a ověřovatel a zasílá se všem členům spolku.
 3. Rozhodnutí Členské schůze se přijímá hlasováním.
 4. Každý člen spolku má jeden hlas.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů spolku. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů. Není – li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Předseda spolku náhradní Členskou schůzi se stejným programem do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 6. Členská schůze má následující pravomoci:
 • volí členy Předsednictva,
 • volí členy Kontrolní komise,
 • schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,
 • schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření spolku,
 • rozhoduje o odměně členů Předsednictva a Kontrolní komise,
 • schvaluje plán činnosti,
 • schvaluje rozpočet
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny; Stanovy mohou být změněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na Členské schůzi;
 • stanovuje výši a splatnost Členského příspěvku,
 • rozhoduje o odvolání proti vyloučení člena.
 1. Způsob svého jednání Členská schůze upravuje jednacím řádem.

9. ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

 1. Členská schůze může rozhodovat i mimo zasedání, a to prostřednictvím e-mailu.
 2. Návrh na rozhodování per rollam je zaslán jednotlivým členům prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení, nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření je 14 dní od doručení návrhu.
 3. K platnosti hlasování se vyžaduje prostý scan listiny obsahující plné znění návrhu rozhodnutí s vyjádřením člena spolku s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsaný vlastní rukou.
 4. Předseda oznámí členům ve stejné formě, jakou proběhlo hlasování, výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit ten, kdo usnesení navrhl.
 5. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

10. PŘEDSEDNICTVO

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán, který je tvořen Předsedou spolku a dvěma Místopředsedy. Předsednictvo volí a odvolává ze svého středu Předsedu a Místopředsedy
 2. Předsednictvo je výkonným orgánem spolku, řídí jeho činnost a je odpovědné Členské schůzi.
 3. Předsednictvo odpovídá za hospodaření spolku podle schváleného rozpočtu.
 4. Navenek zastupuje spolek Předseda. V případě nepřítomnosti Předsedy zastupuje Spolek kterýkoliv z Místopředsedů.
 5. Předsednictvo:
 • připravuje zasedání Členské schůze;
 • realizuje usnesení Členské schůze, včetně personálního zabezpečení;
 • navrhuje rozpočet;
 • navrhuje výši a splatnost Členského příspěvku;
 • rozhoduje o vyloučení člena;
 • připravuje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za kalendářní rok.

11. KONTROLNÍ KOMISE

 1. Kontrolní komise je tříčlenná.
 2. Kontrolní komise je Kontrolním orgánem spolku.
 3. Kontrolní komise volí a odvolává ze svého středu Předsedu a Místopředsedu. Kontrolní komisi svolává a řídí její Předseda. Místopředseda zastupuje Předsedu v době jeho nepřítomnosti. Předseda je povinen svolat Kontrolní komisi do tří týdnů, požádá-li o to písemně kterýkoliv její člen. Nesvolá-li Předseda Kontrolní komisi ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně Místopředseda.
 4. Za svou činnost je Kontrolní komise odpovědná Členské schůzi. Zprávu o své činnosti mu podává nejméně jednou za dva roky.

12. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek.
 2. Zdrojem majetku jsou
  • Členské příspěvky,
  • dotace,
  • dary,
  • příjmy z projektů z veřejných a soukromých zdrojů včetně operačních programů a ostatních programů,
  • ostatní zákonné příjmy a výnosy.
 3. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a usneseními Členské schůze.
 4. Za hospodaření podle schváleného rozpočtu odpovídá Předsednictvo.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Spolek zanikne rozhodnutím Členské schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů spolku. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená Členskou schůzí.
 2. Součástí rozhodnutí o zániku spolku musí být i rozhodnutí o majetkovém vypořádání spolku.

Tyto stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem spolku (Členskou schůzí) dne 15. 3. 2021 a nabývají platnosti okamžikem schválení tedy dnem 16. 3. 2021.