Přítomni: viz prezenční listina

 

1. Předseda sdružení diskutoval s přítomnými členy ohledně NV75/2005. Bylo dohodnuto, že současná podoba tohoto návrhu je absolutně vyhovující Změna by se mohla týkat pouze úvazku ředitele, jejichž úvazek by se měl z důvodu narůstající administrativní zátěže a nárůstu manažerských povinností zrušit.

Členové sdružení se dohodli, že své požadavky zašlou  písemně panu řediteli Bannertovi na MŠMT

 

2.   2. Dále byl na zasedání prezentován formulář dotazníku k NV75. Ve volné diskusi bylo konstatováno, že tabulka není relevantní a obsahuje údaje, které nemají zodpovídající hodnotu. Všichni účastníci se dohodli, že jednotlivé školy se k úpravám formuláře vyjádří a výsledné stanovisko bude též zasláno panu řediteli Bannertovi.

  

3.  3. nformaci z jednání Školské tripartity podal Ing. Mihulka, na které byla probírána novela školského zákona, financování školství a strategie školství do roku 2030. Hlavním bodem bylo řešení povinné maturitní zkoušky z matematiky.

 

4.  4. Dalším bodem byla informace předsedy o jednání NR CZESHA v Rytířsku, kde Ing. Pícl sdělil, že nejpozději do konce května bude na stránkách MŠMT zveřejněno ve výkaznictví každé školy PHmax pro nepedagogické pracovníky a do konce června výše nenárokových složek. I zde byl řešen problém povinné maturitní zkoušky z matematiky, což by mohlo do budoucna vést ke zvýšení počtu žáků, kteří neukončí své vzdělání na střední škole maturitní zkouškou a snížení zájmu o studiu na odborných školách. Na základě této skutečnosti se přítomní členové SUZ dohodli na oslovení jednotlivých poslaneckých klubů, aby projevili svou poslaneckou iniciativu a tento návrh v zákonu neprošel.

 

 

Rozšířené předsednictvo potvrdilo další termín zasedání ve Vyškově ve středu 25.9.2019 od 10.00 hod. Ubytovat se můžete od 14:00 hod.

 

 

 

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

  

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

 

 

 

V Praze dne  29.5.2019

 

 

 

Další informace