konaného dne 21.9. 2016 ve Středním odborném učilišti, Praha 4, Ohradní 57

 

Přítomni: viz prezenční listina v příloze č. 1           

 

1)          Zahájení předsedou SUZ, který se souhlasem 100% zúčastněných zasedání sněmu předsedá, zařídí provedení a ověření zápisu

  

2)           Ověření usnášeníschopnosti Sněmu (prezenční listina)

Podle prezenční listiny bylo zjištěno, že přítomno je z 59 členů SUZ 45 zastupujících osob, z  toho s  hlasovacím právem 43 zástupců za 43 škol, takže sněm byl shledán usnášeníschopným. Ověřil předseda SUZ.

 

3)           Odhlasování změny programu

Předsednictvem  byl předložen doplněný  program sněmu, se kterým všichni členové SUZ jednohlasně souhlasili (v příloze č. 2) 

 

4)           Volba návrhové a volební komise

Vzhledem k programu sněmu byly na návrh předsedy SUZ a členů dozorčí rady ustaveny 2 komise:

          Návrhová komise byla přítomnými zvolena jednohlasně ve složení:

 

·       Mgr. Renáta Petružálková, ředitelka školy, Střední průmyslová škola stavební  

                                                                    Pardubice

·       PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka školy, Střední škola obchodu, řemesel a  

                                                                   služeb Žamberk

 

          Volební komise byla jednohlasně zvolena ve složení:

·       Bc. Zavadilová Blanka, zástupce ředitele, Střední škola hotelová a služeb  

                                                            Kroměříž

·       PaedDr. Zlata Budayová, ředitelka školy, Střední odborné učiliště stavební,

                                                                Benešov, Jana Nohy 1312

 

 

5)           Zpráva dozorčí rady o hospodaření SUZ

 

Předsedkyně DR Mgr. J. Kolmanová seznámila účastníky sněmu s hospodařením SUZ za r. 2015 a 2016. Dozorčí rada neshledala závady v hospodaření a vyúčtování finančních prostředků, upozornila však zejména na záporný hospodářský výsledek posledních dvou let a doporučila nápravu. Bylo zjištěno, že největší položku v nákladech tvoří každoroční členské příspěvky za členství v Unii školských asociací – CZESHA   (25.200,- Kč) a Unii zaměstnavatelských svazů ČR (45.000,- Kč). Zpráva byla jednohlasně schválena a bude v plném rozsahu uveřejněna i s přílohami na webových stránkách SUZ.

  

 

6)           Zprávu o činnosti SUZ za předsednictvo podal sněmu předseda SUZ 

 

·     SUZ se nadále soustavně a aktivně zúčastňuje vnějšího připomínkového řízení a tímto a rovněž svou přímou účastí na jednáních MŠMT, v Tripartitě a v Czesha se podílí na tvorbě a změnách právních předpisů – zákonných i podzákonných (témata mistrovských zkoušek, kariérního řádu, maturitních zkoušek s povinnou matematikou, reforma financování regionálního školství atd.)

·     V posledních dvou letech pověst a renomé SUZ stouply, projevem i důsledkem je užší spolupráce s ministerstvem školství – (metodický pokyn proti šikaně na školách)

·     Předsednictvo zasedá pravidelně každé dva měsíce.

 

Zpráva byla jednohlasně schválena 43 přítomnými členy SUZ s hlasovacím právem a bude v plném rozsahu uveřejněna i s přílohami na webových stránkách SUZ.

 

7)           Schválení nového názvu a nových stanov SUZ

 

Novými stanovami a úpravou názvu se vyhovuje zákonným změnám, takže jejich provedením se ze zájmového sdružení právnických osob stává formálně právně spolek. Z původního názvu „Sdružení učňovských zařízení“ vznikne po zápisu změn nový název „Sdružení učňovských zařízení ČR, z.s.“. S návrhem nových stanov včetně změny názvu byli po zapracování všech připomínek od minulého zasedání rozšířeného předsednictva konaného dne 1.6 2016. všichni obeznámeni – návrh byl přílohou pozvánky na tento sněm.  Návrh byl po následné diskusi změněn již pouze v bodě VI./2 – počet členů předsednictva byl změněn na pevně daný s lichým počtem 9 členů, z toho 3 členové předsednictva. Poté došlo k hlasování nejprve o změně tohoto bodu stanov a poté o celém návrhu včetně nového názvu. Nové znění všichni přítomní zástupci členů jednohlasně schválili, což ověřila volební komise.(Příloha č. 3) 

 

8)           Odstoupení všech členů předsednictva a dozorčí rady SUZ

 

K  21.9.2016 složili funkci a odstoupili všichni členové předsednictva a členové DR SUZ tak, jak bylo navrženo a předběžně dohodnuto na minulém zasedání rozšířeného PSUZ. Čtyřleté funkční období tak bylo jednorázově ukončeno dříve z důvodu sladění termínu zápisu změny stanov, názvu a příp. zapisovaných zástupců po volbách ve spolkovém rejstříku, což bylo částečně vynuceno změnou právních předpisů. Vzápětí návrhová komise představila nově navržené kandidáty do předsednictva a nové kontrolní komise (dříve dozorčí rada). 

 

9)           Volby předsednictva a kontrolní komise SUZ

 

Návrhová komise předala všem oprávněně hlasujícím volební lístky se jmény kandidátů do předsednictva a kontrolní komise a všechny je představila. Následovala tajná volba. Poté byly volební lístky vybrány volební komisí a hlasy pro jednotlivé kandidáty sečteny.

 

10)       Zpráva volební komise

 

Volební komise konstatovala, že volby proběhly v souladu s čl. V./5/b)  stanov formou tajného hlasování a vyhlásila výsledky voleb do předsednictva SUZ:

 

přítomných osob bylo        45

s volebním právem             41

1x byl hlasovací lístek neodevzdán

 

Nově zvolení členové předsednictva obdrželi:

 

1.                   Mgr. Ing. Jana Porvichová, PhD.                               40 hlasů

2.                   Karel Dvořák                                                                39 hlasů

3.                   Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.                 38 hlasů

4.                   Ing. František Mihulka                                              37 hlasů

5.                   Ing. Jan Štursa                                                            37 hlasů

6.                   Mgr. Pavel Michalík                                                  32 hlasů

7.                   PaedDr. Marta Malcová                                           29 hlasů

8.                   Mgr. Martin Kubáč                                                    27 hlasů

9.                   Mgr. Josef Váca                                                         26 hlasů

 

          Kontrolní komise: byla zvolena ve složení:

 

Mgr. Josef Lancoš, (40 hlasů),  zástupce ředitele školy, Střední odborná škola

                                                      energetická a stavební,  Obchodní akademie a Střední   

                                                      zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace 

                                                         

Mgr. Zdeňka Valečková (40 hlasů),  ředitelka školy Střední škola Bor

                                                                  

Mgr. Jana Fialová (40 hlasů),  ředitelka školy Integrovaná střední  škola technická,   Benešov, Černoleská 1997                                                         

                                                

 

 V následující Přestávce pro sněmující proběhla 1. schůze předsednictva s volbou předsedy a místopředsedů a 1. schůze kontrolní komise (DR), rovněž volební.

 

  

Volilo 9 členů předsednictva tajnou volbou s výsledkem:

 

·     předseda a statutární zástupce          

                                                  Dvořák  Karel -                                    8 pro; 0 proti, 1 se zdržel

·     1. místopředseda             Ing. Mgr. Porvichová Jana, PhD.     8 pro; 0 proti, 1 se zdržel

·     2. místopředseda             Ing. Mihulka František                      8 pro; 0 proti, 1 se zdržel

 

Při zasedání  KK byli zvoleni:

 

·     předseda                           Mgr. Lancoš Josef                             2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

·     místopředsedkyně           Mgr. Valečková Zdeňka                   2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

 

11)       Pokračování zasedání sněmu s nově zvoleným předsednictvem a KK

 

a)           Bylo představeno nové vedení předsednictva  zvolené na 4 leté funkční období   ve složení:

 

předseda:                               Karel   D v o ř á k

l. místopředseda:                  Ing. Mgr. Jana   P o r v i c h o v á, PhD.

II.místopředseda:                  Ing. František   M i h u l k a

     

a vedení kontrolní komise rovněž na 4 leté funkční období:

 

předseda:                               Mgr. Josef L a n c o š

místopředsedkyně:               Mgr. Zdeňka V a l e č k o v á                        

 

b)          Na základě zprávy z DR předložil předseda SUZ návrh na zvýšení členských příspěvků na 3.000,- Kč ročně. Následně dal hlasovat, návrh byl přijat, když:

                 33 zástupců škol bylo pro

4 byli proti

4 se zdrželi hlasování

 

 

Informace předsedy SUZ:

·        Předseda seznámil přítomné s jednáním u paní ministryně ohledně navýšení mzdových prostředků pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Oznámil, že bude na toto téma jednat i s paní poslankyní Dobešovou.

·         Byla též otevřena otázka důchodového a předdůchodového věku mistrů odborného výcviku a jejich platové zařazení pro účely informování MŠMT

·         Dále byl projednáván návrh pí. Mgr. Ing. Jany Porvichové, Ph.D. „Vyjádření Sdružení učňovských zařízení k návrhu systému financování nepedagogických pracovníků“, který byl rozeslán všem členům SUZ k nahlédnutí a vyjádření. Paní Porvichová doporučila variantu 2. Odpověď očekává předseda obratem.

·         Předseda informoval o žádosti odborového svazu OS KOVO o podpis ohledně zahájení vyjednávání Kolektivní smlouvy pro roky 2017 - 2018

 

 

12)       Usnesení Sněmu Sdružení učňovských zařízení

 

1.       Avizovaný 6% nárůst platů pro pedagogické pracovníky se neshledává s realitou – doporučuje se pokračovat v jednání.

2.       Sněm žádá, aby učitelé odborného výcviku byli přeřazeni do vyšších platových tříd. Zvýšila by se tím možnost přijmout nové zaměstnance na uvolněné pozice po pracovnících, kteří odcházejí do starobního důchodu.

3.       Nadále trvá požadavek, aby byla povinná maturitní zkouška z matematiky ve všech školách a všech čtyřletých oborech kromě uměleckých škol bez výjimky

4.       Účastníci sněmu trvají na konání přijímacích zkoušek pouze v jednom termínu za předem stanovených kritérií.

5.       Účastníci sněmu požadují, aby byly autoškola, svářečský kurs apod. financovány ze státního rozpočtu.

6.       Sněm uložil předsedovi zaslat místopředsedovi OS KOVO Liboru Dvořákovi dopis se sdělením, že SUZ nebude již partnerem k vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně 2017 – 2018. Doporučili, aby OS KOVO jednalo s jednotlivými školami, které jsou členy tohoto svazu.

7.      Sněm odsouhlasil proplacení odměny za expertní posudek pro pí. Mgr. Janu Porvichovou                                 

8.      Sněm pověřil nově zvoleného předsedu, aby podal návrh na zápis změn údajů do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze se všemi požadovanými náležitostmi nejpozději do 31.11.2016.  

 

Zasedání bylo skončeno v 13:00 hod

 

Zápis provedla: Y. Petrošová

Zápis ověřil předseda SUZ Karel Dvořák

 

Další informace