Sdružení učňovských zařízení ČR

 

Provedli jsme velmi rychlé šetření mezi našimi členy; na základě jejich výpočtů a případných zjištěných problematických oblastí navrhovaného PHmax zasíláme požadavky na úpravy.

 

 

 

Požadované změny či úpravy v tabulkách PHmax v předloženém znění Nařízení vlády

 

a) dohodnuté změny z jednání dne 7. 2. 2018:

 

- zrušit náběhového období, tedy zrušit přílohu č. 1; platnost přílohy č. 2 od počátku

 

- zpět spojit pásma „více než 24 – 27“ a „více než 27“ do jednoho a „více než 12 – 14“ a „více než 14 – méně než 17“ také do jednoho a zachovat projednané počty hodin podle stavu v přiloženém XLS souboru, pokud tehdy byly vyšší, než uvádí současné tabulky (tedy vrátit zpět případné snížení)

 

 

 

b) problematické oblasti:

 

1. V oborech E, H, M, L0, L5 jsou velkým problémem málopočetné obory: systém dvou přihlášek nezajistí, že přijatí žáci do školy odevzdají zápisový lístek, pokud ho odevzdají, nic je nenutí k 1. 9. do školy nastoupit, pokud nastoupí, dochází k častým předčasným odchodům ze vzdělávání nebo k přestupům na jinou školu.

 

Konkrétně – toto nejsou katastrofické scénáře, toto jsou velmi běžné situace ze školního života:

 

·        Na obor přijde 15 přihlášek, ředitel přijme všechny, zpět se vrátí v ideálním případě 7 zápisových lístků, 1. 9. nastoupí 6 žáků, v průběhu září a října 2 žáci odejdou, na konci 1. ročníku 1 žák propadne … a ředitel je povinen zajistit výuku, i kdyby zbyl pouze jeden žák, protože žáky do vzdělávání přijal!

 

·        Běžná a reálná „úmrtnost“ v nástavbovém studiu je 30 – 50 % žáků; přitom není možné při přijímacím řízení rozlišit, kdo vydrží a kdo odejde (příčinami odchodů nejsou jen prospěchové důvody, ale také nabídky práce, rodinné důvody, zdravotní stav apod.). Neměl by to být důvod ke zrušení nástavbových oborů, protože ty jediné zajišťují prostupnost naší vzdělávací soustavy.

 

V uvedených oborech požadujeme:

 

buď sloučit 1. a 2. pásmo se zachováním hodnot z 2. pásma, nebo v 1. pásmu financovat alespoň tolik hodin, kolik zajistí odborný výcvik a odborné předměty, a to jak v tabulce pro jednooborové třídy, tak i v tabulkách pro víceoborové třídy;

 

 

 

2. Třídy v oborech E nemohou být a nikdy nejsou naplňovány do počtu 30 žáků. Obvykle mívají 14 žáků, a to se ještě ve většině případů jedná o víceoborové třídy. V těchto oborech také převládá odborný výcvik, především ve vyšších ročnících. Navrhovaný systém neumožňuje výuku v takových třídách, protože nefinancuje dostatek vyučovacích hodin.

 

Konkrétně: pokud běžná škola učí E obory v režimu § 16 odst. 9, nemá do nich žáky; rodiče své děti do takové školy nedají. E obory v režimu běžné třídy není možné učit ve větším množství žáků, než uváděných 14, neumožňují to nejrůznější kombinace specifických poruch učení a chování žáků (a znamenalo by to fyzickou i psychickou likvidaci učitelů). V těchto oborech je také velmi obtížné udržet počet žáků, zde nejvíce dochází k předčasným odchodům ze vzdělávání. Počty dětí v těchto třídách se nebudou pohybovat ve vyšších pásmech PHmax.

 

V uvedených oborech požadujeme:

 

sloučit 1. a 2. pásmo v tabulkách pro jednooborové i víceoborové třídy – viz požadavek výše, v tomto sloučeném prvním pásmu navýšit hodnoty tak, aby dosahovaly alespoň minima daného RVP (32 hodin), pokud již není dohodnuta vyšší hodnota.

 

3. RVP pro odborné vzdělávání umožňují vytvářet zaměření (část 1.2 Pojetí RVP), které v PHmax není zohledněno. Zaměření je obvykle připraveno a vyučováno po dohodě se zaměstnavateli, tedy je požadováno trhem práce.

 

Konkrétně: obvykle v případě realizace zaměření má škola 2 ŠVP k jednomu RVP, učí obě zaměření v jedné třídě (kdyby učila každé v jiné třídě a každou tuto třídu naplnila, není to problém). Všeobecné předměty učí společně, odborné některé společně, některé odděleně – podle míry odlišnost zaměření.

 

V oborech E, H, M, L0 a L5, umožňujících zaměření požadujeme:

 

buď stanovit konkrétní počet hodin na výuku odlišného zaměření do vzorce výpočtu PHmax na takovou třídu – dle zkušenosti navrhujeme +8 hodin na třídu, nebo stanovit procentuální nárůst hodnoty PHmax v takové třídě, opět do vzorce výpočtu PHmax, dle zkušenosti navrhujeme +20 % na třídu

 

 

 

c) další nedořešené otázky a problémy:

 

-         Byla slibována jakási rezerva pro kraje na dofinancování podporovaných či jedinečných oborů. Bude?

 

-         Kdy a jak budou školy vykazovat požadavky? Kdy škola obdrží finanční prostředky? Jak se bude financovat a vykazovat suplování? Nadúvazky? Jaké budou nástroje k případnému řešení změn, nedostatků, nárůstů, …

 

-         Pokud budou finanční prostředky podle zahajovacího výkazu přiděleny k 1. 1. následujícího roku, kde vezme škola peníze na případná navýšení od 1. 9. při nárůstu žáků?

 

-         Bude-li v budoucím rozpočtu menší částka na nadtarifní složky platů, budeme muset jako ředitelé zdůvodňovat, proč jsme pracovníkům odebrali nebo snížili osobní příplatky – a v krajních případech čelit soudním jednáním, pokud nebudeme schopni pracovníkům odebrání OP zdůvodnit nekvalitou jejich práce. Práce učitelů na našich školách obvykle není nekvalitní, nezaměstnáváme nekvalitní učitele - nemůžeme si to dovolit ve vztahu k uplatnění absolventů na trhu práce.

 

-         A evergreeny: financování asistentů pedagoga, vychovatelů, nepedagogů, ….

 

Požadujeme zajištění slibované rezervy pro krajské úřady, které by z ní dofinancovaly obory jedinečné, málopočetné, případně obory v okrajových a vyloučených lokalitách – požadované trhem práce.

 

 

 

Závěrem znovu upozorňujeme, že současné hodnoty PHmax v navrhovaném NV nejsou optimálním řešením, jsou kompromisním řešením. Při výpočtech porovnáváme dosažené hodnoty se současným celkovým stavem, který je kritický a který neumožňuje v oborech odborného vzdělávání dostatečné dělení odborných předmětů či maturitní matematiky. Jestliže je tedy počet hodin u konkrétní školy v tuto chvíli odsouhlasen jako dostačující, neznamená to, že bude dostačující v roce příštím, kdy se může změnit situace v počtech žáků jednotlivých tříd a oborů, ani že je dostačující pro potřebné dělení, ke kterému v současné době nejsou podmínky. A to nezmiňujeme moderní výukové metody, které vyžadují třeba přítomnost a spolupráci dvou vyučujících ve třídě (např. metoda CLIL pro výuku odborného cizího jazyka, …) – tak daleko už se ani neodvažujeme myslet….

 

Požadavky na tři povinné odborné maturitní zkoušky, nároky na povinnou zkoušku z matematiky, současné revize RVP znamenají nároky na navýšení hodnot v počtech potřebných hodin. Mají-li mít žáci v maturitních oborech odborného vzdělávání stejné požadavky u maturity jako žáci ve všeobecném vzdělávání, musí mít také stejné podmínky pro přípravu k maturitě (nejen množství hodin, ale také možnosti jejich dělení).

 

K tomu požadujeme v oborech M a L5 navýšit hodnoty v pásmu „více než 12 – méně než 17“ z 31 h na 34 h

 

Navrhujeme, aby období 2 let na počátku reformy bylo považováno za období pilotní, a následně aby došlo k vyhodnocení dopadů na odborné školství a k úpravě parametrů PHmax podle reality.

 

 

 

Znovu upozorňujeme, že jsme schopni a ochotni podílet se na zpracování, konzultování, testování a dalších činnostech souvisejících s rozběhem reformy financování.   

 

Členové SUZ ČR

 

 

 

Další informace