Přítomni: předseda Výboru Ing. Robert Plaga, Ph.D.; místopředseda Výboru Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.; místopředseda Výboru Ing. Eduard Muřický; místopředseda Výboru RNDr. Miroslav Procházka, CSc.; Mgr. Jana Adamcová; Ing. Michal Horáček; Mgr. Zdeněk Pracný; Mgr. Jitka Baťková (v zastoupení –

Ing. Kateřina Oplová);  Ing. Jan Marek;  PhDr. Helena Úlovcová (v zastoupení – Mgr. Václav Pícl); Ing. Ondřej Filip, MBA (v zastoupení – Jiří Průša); Prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.; Ing. Miloš Rathouský; Pavel Roman; Karel Dvořák; Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.; Ing. Martin Frélich

 

Omluveni: Mgr. Pavel Dudek; Mgr. Jan Mareš; Mgr. Dušan Martinek

 

Sekretariát: Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák; Bc. Kateřina Bumanová; Ing. Hana Špičková, MBA

Hosté: Mgr. Ivo Jupa; Mgr. Bc. Pavlína Janová; Marta Stará; Marek Šorm

 

Průběh jednání:

Předseda Výboru Ing. Robert Plaga, Ph.D. představil členům náplň činnosti Výboru a návrh materiálu, který bude předložen Radě vlády pro konkurenceschopnost o hospodářský růst na jejím druhém zasedání dne 12. 6. 2015 pro informaci (doplnění, projednání) a doporučení jednotlivým resortům.

 

Cílem Výboru je agregovat potřeby jednotlivých sektorů ekonomiky k řešení problematiky technického vzdělávání a tyto potřeby promítnout do přípravy výzev z ESI fondů, výdajů veřejných politik a projednat související systémová opatření.

 

Mgr. Ivo Jupa blíže prezentoval členům Výboru hlavní východiska a cíle uvedené v podkladovém materiálu. Materiál zohledňuje problematiku počátečního vzdělávání, která je v gesci MŠMT i následného vzdělávání, které je v gesci MPSV.

 

Diskuse k materiálu:

 

 • Jako hlavní problém byl identifikován nedostatek absolventů na trhu práce, který je způsoben demografickým propadem a též vyšším podílem studentů, kteří ze středních škol odchází do terciálního vzdělávání.

 • Stávající nedostatek absolventů technických škol počáteční vzdělávání nevyřeší (je otázkou několika let, než noví studenti vystudují).  Je třeba zaměřit se na rekvalifikaci lidí, kteří jsou již dnes k dispozici na trhu práce (cca 300 – 500 tisíc). Byla zdůrazněna skutečnost, že krátkodobá rekvalifikace problém absence uchazečů o některé obory nevyřeší. Na zvládnutí potřebných dovedností v technických profesích je třeba dlouhodobá rekvalifikace. Měly by být vytipovány profese, které jsou klíčové v dlouhodobém horizontu a pro ty by měly být připraveny dlouhodobé rekvalifikační programy.

 • Za jeden z klíčových problémů byla označena špatná image technických oborů u rodičů dětí. Jako řešení byla navržena finanční motivace studentů odborných učilišť a také zavedení učňovských oborů s maturitou (nyní probíhá pilotní projekt).

 • Jako klíčová oblast, ve které je třeba zajistit dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, byla označena i oblast digitální ekonomiky. Pro podporu vzdělávání v této oblasti a informační kampaň by měly být využity nejen ESI fondy ale i komunitární a evropské programy (Horizont 2020). Klíčovou aktivitou by mělo být přiblížení základů programování i pro žáky netechnických oborů, zatraktivnění ICT oblasti pro ženy a také zlepšit digitální agendu.

 • Jako klíčové bylo označeno zavedení sledování uplatnitelnosti absolventů vysokých škol v jednotlivých studijních oborech (nyní je zkoumána pouze zaměstnanost). Tento ukazatel ale nedává odpověď na to, kolik lidí je zaměstnáno v oboru, který vystudovali.

 • Jedním z řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly je i řízená cílená migrace (oslovení vybraných odborníků ze zahraničí a kvalifikovaných pracovníků z technických oborů ze zemí, které jsou nám také kulturně, jazykově i sociálně blízké).

 • Jako úspěšný byl označen experiment rekvalifikace ve spolupráci se sektorovými radami, kde zástupci sektorových rad určují klíčové kvalifikace a zároveň se zaručují, že absolventi vyškolení v těchto oborech najdou uplatnění.

 • Byl představen projekt Pospolu, jehož výstupy jsou uplatnitelné pro přípravu výzev do operačních programů.

   

   

Závěry:

 

 • Členové se shodli, že tento (kick off) výkopový dokument je realistický a akceptovatelný, jde správným směrem a má většinovou podporu, dokument se pouze rozšíří o dílčí podněty, které zazněly na jednání a upřesní se statistická data.

 • Členové Výboru se shodli na tom, že po zapracování dílčích připomínek bude materiál předložen Radě vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst dne 12. 6. 2015. Členům Výboru bude zaslán pro informaci.

 • Byl ujasněn směr a vize Výboru.

 • Členové Výboru se shodli na důležitosti dalšího vzdělávání a dlouhodobé rekvalifikace.

 • Na příští jednání Výboru bude přizván náměstek Fidrmuc z MŠMT. Členové Výboru byli vyzváni k dodání podnětů na systémová opatření, která budou projednána na dalším zasedání Výboru.

 • Tento doporučující dokument se bude v průběhu následujících jednání doplňovat o aktuální stav, vývoj, informace a podněty za jednotlivé resorty a zástupce.

 • Členové Výboru byli vyzvání k zasílání připomínek k předloženému dokumentu.

   

   

Zapsaly:         Bc. Kateřina Bumanová, Mgr. Bc. Pavlína Janová                               

Schválil:         Ing. Robert Plaga, Ph.D.

                       

Další informace